Aquafine 52885-DV15Z – Lamp, HX 5P 15″ 254nm VALIDATED, OptiVenn Series
Aquafine 52885-DV30Z – Lamp, HX 5P 30″ 254nm VALIDATED, OptiVenn Series
Aquafine 52885-DV60Z – Lamp, HX 5P 60″ 254nm VALIDATED, OptiVenn Series